Strengths

Ievads

Rakstura stiprās puses ir personības pozitīvās daļas, kas liek cilvēkam justies autentiskam un iesaistītam. Katram no mums piemīt visas 24 rakstura stiprības dažādās pakāpēs, veidojot unikālu rakstura stiprumu profilu. Stipro pušu izpratne un pielietošana var palīdzēt:

 • palielināt uzticēšanos sev
 • palielināt apmierinātības izjūtu
 • stiprināt attiecības
 • uzdrošināties risināt problēmas
 • samazināt stresu, jo paaugstinās pašvērtējums
 • izpildīt mērķus
 • veidot dzīves jēgu un jaunus mērķus
 • uzlabot darba sniegumu.

Vingrinājuma mērķis - rosināt personības pozitīvos resursus, apzinoties, izprotot un mērķtiecīgi pilnveidojot, savas stiprās puses pēc zinātnieku (Seligman&Peterson, 2004) veidotā saraksta. Lasīt vairāk saite

Pamatojums

Stiprās puses (strengths) tiek definētas kā jau esošo iekšējo spēju realizēšanu uzvedībā, domāšanā vai sajūtu veidā, kas ir autentiska un pievilcīga indivīdam, un nodrošina optimālu darbību, attīstību un veiktspēju (Linley, 2008). Stiprās puses var aprakstīt kā konstruktu, kas dod enerģiju un motivē cilvēkus attīstīties un optimāli izmantot sevī esošos resursus. Pītersens un Parka (Peterson & Park, 2009) rakstura Stiprās puses definē kā personības iezīmju apakškopas, kurām mēs pievienojam morālo vērtību, un tie ir psiholoģiski procesi vai mehānismi, kas veido pozitīvas rakstura īpašības un iezīmes, kas atspoguļotas domas, jūtas un uzvedību (Park, Peterson & Seligman, 2004). CIlvēka stiprās puses var aprakstīt arī kā psiholoģisku spēju – intelektuālu spēju apzināties, ka man piemīt noteiktas stiprās puses, un šī apziņa kā placebo efekts dod enerģiju un motivē cilvēkus attīstīties un optimāli izmantot sevī esošos resursus.

Jau 20. gadsimta vidū humānistiskā virziena psihologi Maslovs (Maslow, 1954, kā minēts Peterson, 2004) un Rodžers (Rodger, 1961, kā minēts Peterson, 2004), izvirzīja ideju par to, ka cilvēkiem ir dabiska tieksme pozitīvai izaugsmei un savu Stipro pušu aktualizācijai un attīstīšanai. Ja apstākļi ir atbalstoši un tiek apmierinātas cilvēka pamatvajadzības, cilvēku dabiskais uzsvars uz pašrealizāciju un pašizaugsmi liek tiem uzplaukt, tāpat kā augi aug un uzplaukst tik ilgi, kamēr tiem ir pietiekami daudz saules gaismas, pareizs ūdens daudzums un laba augsne. 

Pētījumi par savu Stipro pušu apzināšanās ietekmi parāda, ka tā ir tieši saistīta ar psiholoģiskās labklājības līmeņa pieaugumu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem (Quinlan et al., 2012). Indivīdiem, kas pieliek pūles Stipro pušu apzināšanai un attīstībai, jau pēc neilga laika var novērot progresu mācīšanās procesā, jo mācīšanās un pilnveidošanās kvalitāte paaugstinās, kad indivīds attīsta sevī esošos resursus, prasmes un iemaņas (Peterson & Seligman, 2004). 

Arī Petersona pētījumi liecina, ka rakstura Stiprās puses ir tieši saistītas ar psiholoģiskās labklājības rādītājiem (Peterson, 2006), un psiholoģiskās labklājības rādītāji var uzlaboties, gan apzināti ar tām strādājot, gan trenējot savas rakstura Stiprās puses (Gillham, Seligman, Park, Peterson, e.c, 2011).

Greibīls (Graybeal, 2001) īsumā formulēja rakstura Stipro pušu nozīmi indivīda attīstībā un terapeitisko vērtību, norādot, ka rakstura Stipro pušu identificēšana, atpazīšana un pieejamo resursu izmantošana ilgtermiņā ir galvenais priekšnoteikums ceļā uz panākumiem.

Seligmans (Seligman, 2002) atzīmēja, ka rakstura Stiprās puses un vērtības aizsargā pret neveiksmēm un veido izturīgumu. Liela daļa cilvēku ir tendēti koncentrēties uz negatīvo un nepamanīt pozitīvo dažādās dzīves situācijās- tāds indivīds vairāk koncentrējas uz to, kas viņam nesanāk un sagādā grūtības nevis uz to, kas sanāk, tādējādi bieži vien spējas un rakstura Stiprās puses netiek apzinātas un attīstītas.

Rakstura Stiprās puses ir cieši saistītas ar psiholoģiskās labklājības rādītājiem, kas var mainīties atkarībā no tā, kādas rakstura Stiprās puses ir izteiktākas, vai tās tiek apzinātas  un attīstītas (Petersen, 2006). Pētījumi parāda, ka tās ir tieši saistītas ar psiholoģiskās labklājības līmeņa pieaugumu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem (Quinlan et al., 2012). Stiprās puses, kas saistītas ar cilvēku savstarpējām attiecībām, nevis ar mērķiem un ambīcijām, prognozē augstāku Psiholoģiskās labklājības līmeni nākotnē (Varenberga, Svence, 2018).

Pastāv pierādījumi tam, ka noteiktām Stiprajām pusēm ir pozitīva ietekme un tās var samazināt psihopatoloģiju risku un citas problēmas. Neskatoties uz to, ka Stirpro pušu izpēte ir relatīvi nesena, esošie pētījumi pārliecinoši uzsver Stirpo pušu nozīmīgo lomu indivīda dzīvē, kas var ļoti uzlabot dzīves kvalitāti, pie nosacījuma, ka sevī esošie resursi un prasmes tiek attīstītas un pilnveidotas.

Instrukcija

 • ,,No negatīvās pagātnes uz pozitīvo tagadni”. Personisks pieredzes stāsts par pagātnes grūtību un šaubu pilnu notikumu, ko tomēr paveicāt un guvāt sekmes’’.        
  • Pārī (grupā) vai vienatnē pastāstiet/atcerieties kādu konkrētu notikumu pagātnē, kurā bija izaicinājums, grūtības, piemēram, piedāvājums karjerā, brauciens nezināmā maršrutā, iesaistīšanās nezināmā situācijā utml.
  • Aprakstiet, kas šajā notikumā jums bija (likās) grūti, kas radīja šaubas, kādas negatīvas emocijas radās, kas traucēja tos pieņemt lēmumu. Bet tomēr šajā notikumā jūš izlēmāt iet ,,nezināmajā’’.
  • Ko jūs darījāt pēc lēmuma pieņemšanas, kāda jūsu rīcība galu gala noveda pie sekmīga rezultāta.  Kā jūs jutāties, ko domājāt pēc tam, kad virzījāties uz piedzīvoto sekmīgo rezultātu.
 • Atgriezeniskā saite. 
  • Grupā vai pārī citi dalībnieki jums sniedz atgriezenisko saiti, izmantojot doto sarakstu ar stiprajām pusēm (sk. 1. Tabulu), sakot vārdus: ,,(Guna) es tavā stāstā dzirdēju, ka tev piemīt  šādas stiprās puses…”, (nosaucot un paskaidrojot,  kāpēc). Ja jūs veicat šo vingrinājumu vienatnē, tad pēc situācijas atcerēšanās paskatieties sarakstā un atrodiet tās stiprās puses, kuras, jūsuprāt, jūs raksturo šajā situācijā. Pierakstiet šīs stiprās puses.
 • ,,No pozitīvās pagātnes uz pozitīvo nākotni. Stāsts par tuvās nākotnes izaicinājumu.’’
  • Izstāstiet kādu notikumu, kas jūs sagaida tuvajā nāktotnē, kas ir izaicinājums, kas baida vai rada šaubas, nedrošību vai uztraukumu. Tad atcerieties vingrinājuma 2.daļā pierakstītās savas stiprās puses. Atbildiet uz jautājumu - kā jūs tās varētu izmantot jaunajā izaicinājumā? Attieciniet katru no stiprajām pusēm, kas jau izpaudās pagātnes pieredzē uz jauno situāciju. Piemēram, ja iepriekš bija nosaukta jūsu stiprā puse- viedums vai radošums, vai patika mācīties- tad tagad izdomājiet, kā jūs viedumu vai radošumu, vai patiku mācīties varat attiecināt uz nākotnes situāciju, kam gatavojaties.

Tabula: Kategorijas un rakstura Stiprās puses