2022. gada 18. martā notika Vitauta Dižā universitātes un Lietuvas Psihologu asociācijas 11. gadskārtējā zinātniski praktiskā konference. “Atbalsts pedagogiem un speciālās palīdzības speciālistiem mūsdienu izaicinājumu kontekstā”.  

2022. gada 18. martā notika Vitauta Dižā universitātes un Lietuvas Psihologu asociācijas 11. gadskārtējā zinātniski praktiskā konference. “Atbalsts pedagogiem un speciālās palīdzības speciālistiem mūsdienu izaicinājumu kontekstā”. 

Konferences teorētisko referātu un praktisko nodarbību tēmas bija saistītas ar atbalstu un psiholoģisko palīdzību pedagogiem un izglītības iestāžu psiholoģiskā un sociālā atbalsta speciālistiem dažādu izglītības problēmu risināšanā, sadarbībā ar izglītības iestāžu pedagogiem un vadītājiem. Galvenā uzmanība tika pievērsta psihologu un skolotāju lomai izglītības sistēmā un psiholoģiskajai noturībai pandēmijas izaicinājumu kontekstā.

 

Konference plenārsēdē tika prezentēti Projekta pirmā gada pētījuma rezultāti Prof. Guna Svence no Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijs un mākslas fakultātes piedāvāja jēdziena „dzīvesspēks“ teorētisko analīzi.  Profesore Eva Gajdošova no Viseiropas (Paneuropean) univesitātes Bratislavā prezentēja salīdzinošo pētījumu „Skolotāju dzīvesspēks Latvijā, Lietuvā un Sovākijā“.. Pētījuma rezultāt tika atklātas galvenās problēmas un resursi, uz kuru bāzes... noskaidrots, kādas ir būtiskākās skolotāju problēmas attālināto mācību situācijā, kā arī galvenos resursus, kas ir izmantojami dzīvesspēka stiprināšanai.

Konfernces otrajā daļā prezentācijas un darbnīcas vadījas Lietuvas profesionāļi - Gražina Šeibokienė, Miroslav Filistovič, Ramunė Dirvanskienė, Viktorija Grigaliūnienė u.c.

Konferences noslēgumā tika apspriesta supervīziju un psiholoģisku vingrinājumu progrmmas nozīmība skolotāju atbalstam krīzes situācijā.

Konferences organizatori: VMU Izglītības akadēmija, LPA Izglītības psiholoģijas komiteja, un partneris Erasmus+KA2 projekts “Supporting teachers to face challenge of distance learning” (Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599).

Konferences programma ir pieejama šeit: https://ej.uz/programma_konf_18_03

Plenārsēdes referāts (prof. Guna Svence) ir pieejams šeit: https://ej.uz/referats_konf_18_03

Plenārsedes referāts (Eva Gajdosova, Ala Petrulite, Guna Svence) ir pieejams šeit: https://ej.uz/referats2_konf_18_03

Dalīties