Noslēgusies Erasmus+ projekta Atbalsts skolotāju pielāgošanās spējām nodrošināt
kvalitatīvas tiešsaistes mācības Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599 starptautiskā radošo
ideju darbnīca/ hakatons Liepājas pusē, Tajā trīs dienu seminārā piedalījās Lietuvas, Latvijas,
Slovākijas pētnieki, skolotāji, skolu psihologi un skolu vadītāji.
Latvijas Universitātes komanda prezentēja skolotāju dzīvesspēka (resilience) atbalsta
programmas sākotnējo versiju – tiešsaistē praktiski apgūstamus vingrinājumus skolotāja
psiho- emocionālās veselības un dzīvesspēka pilnveidei stresa un krīzes situācijā un ievadu
supervīzijā.
Projekta eksperti Dr.psych. Guna Svence, Dr.psych. Indra Majore- Dūšele, Dr. psych. Anda
Gaitniece-Putāne, Mag.psych. Nataļja Gudakovska iepazīstināja projekta partnerus ar
programmas teorētisko pamatojumu un demonstrēja praktisko programmas sadaļu -
pozitīvās domāšanas, stresa vadības, psiho-emocionālā līdzsvara un apzinātības
vingrinājumus. Hakatona dalībniekiem bija iespēja praktiski piedzīvot sagatavotos
vingrinājumus, iepazīties ar programmas digitālo versiju, kas angļu valodā pieejama Projekta
mājas lapā www.teacherresilience.lu.lv/en/ , kā arī izzināt Latvijas skolu pārstāvju pieredzi,
izmēģinot programmu Latvijas izglītības iestādēs.
Intensīvā grupu darbā hakatona dalībnieki sniedza savu atgriezenisko saiti programmas
veidotājiem, kopīgi radīja un izvērtēja idejas programmas pilnveidei un adaptēšanai Lietuvas
un Slovākijas skolās.
Diskusiju rezultātā partneru valstu skolu psihologi, skolu vadītāji un skolotāji vienojās par
programmas saturu un konstruktīviem papildinājumiem, lai veiksmīgi uzsāktu Latvijas
Universitātes ekspertu izveidotās programmas adaptāciju savās valstīs, paralēli strādājot ar
treneru supervīzijām un skolotāju kovīzijām.
Nākamā partneru tikšanās paredzēta 2023. gada universitāšu konferencēs, kur tiks
salīdzināti trīs valstu programmas adaptācijas rezultāti. Tad programma tiks piedāvāta
Latvijas, Lietuvas un Slokākijas skolotājiem.
Projekta vecākā eksperte Guna Svence
2022. gada 5. oktobrī.

Dalīties